Valgemetsa MTÜ 

Arengukava

SISUKORD
1. SISSEJUHATUS
2. KÜLA OLUKORD JA ÜLDINE KIRJELDUS
     2.1 Küla ajalooline taust
     2.2 Küla asukoht
     2.3 Küla elanikkond
     2.4 Küla looduslike olude kirjeldus
     2.5 Küla majanduslike olude kirjeldus
     2.6 Küla infrastruktuuri kirjeldus
     2.7 Külaelanike koostöö
3. KOKKUVÕTE KÜLA OLUKORRAST
4. SWOT ANALÜÜS  
5. KÜLA VAJADUSED
6. KÜLA TULEVIKUPILT AASTAKS 2020
7. ARENGUEELISTUSED JA TEGEVUSE EESMÄRGID
8. TEGEVUSKAVA JA EELARVE

9. ARENGUKAVA JÄLGIMINE JA HINDAMINE
10. KOKKUVÕTE

 

1. SISSEJUHATUS
Valgemetsa küla arengukava on valminud perioodil veebruar 2009 kuni juuni 2010.  Samal perioodil toimus MTÜ Valgemetsa loomine ja registreerimine.
Käesoleva arengukava loomisel on oluliseks peetud, et kogu arengukava sisu oleks läbi arutatud enamuse Valgemetsa küla elanikega. Mida suurem on inimeste arv, kes on osalenud arengukava loomisel, seda põhjalikum ja vettpidavam on arengukava.  Valgemetsa küla arengukava loomisse kaasati kirjaliku küsitluse teel kõik külaelanikud. Samuti korraldati kaks suuremat külakoosolekut, millest osavõtt oli aktiivne. Toimus ka mitu väiksemat grupikoosolekut küla arengu teemadel.
Arengukava on oluline dokument selleks, et planeerida tegevusi pikemas perspektiivis ja välja tuua nii küla tugevused kui ka nõrkused, mille kaudu saab määratleda ka võimalikud arengud tulevikus.
Valgemetsaküla arengukava sisaldab arenguvisiooni ja konkreetseid tegevusi lähemaks viieks aastaks.
Arengukava on heaks alusmaterjaliks erinevatest fondidest investeeringute taotlemiseks ja heaks infoallikaks kõigile, keda huvitab Valgemetsa küla ajalugu, hetkeolukord ja tuleviku arenguvisioon. Samuti annab arengukava külaelanikele ja loodud mittetulundusühingule selged ja konkreetsed eesmärgid, mille poole liikuda.
 
2. KÜLA OLUKORD JA ÜLDINE KIRJELDUS

2.1 Küla ajalooline taust
Valgemetsa on noor küla, mida hakati rajama 1932. aastal pärast Tartu-Petseri raudtee valmimist. Maaomanik, loomaarst R. Schabak, kes oli maa ostnud Vastse-Kuuste mõisalt, laskis Valgemetsa maad planeerida väikesteks suvituskruntideks ja hakkas neid müüma. Alguses oli kruntide ostmine tagasihoidlik. Raudtee ja Ahja jõe vahelisel alal jõe vasakule kaldale tekkinud asulas oli esimeste ostjate hulgas tekstiilikunstnik-pedagoog Vanda Juhansoo (1889-1966). Vanda Juhansoo krunt ja maja on kreposteeritud 12. juulil 1933. aastal, peetakse Valgemetsa sünnipäevaks. Sellest ajast sai alguse Tartu ja Lõuna-Eesti vaimueliidi . Valgemetsa on olnud suvekoduks paljudele nimekatele kultuuritegelastele. Nii mõnigi teaduslik töö, laul ja värsirida on küpseks saanud siinses metsavaikuses. Valgemetsa looduseilu on lõuendile jäädvustanud kunstnikud Elmar Kits, Saskia Kasemaa, Ida Anton-Agu ja paljud teisedki kunstnikud.

2.2 Küla asukoht
Valgemetsaküla asub Põlva maakonnas, Vastse-Kuuste vallas. Küla asetseb Põlva maakonna osas ja Vastse-Kuuste valla keskosas. Küla kaugus vallakeskusest on 5 km ning Põlva linnast ligikaudu 15 kilomeetrit. Tartu linn jääb 35 kilomeetri kaugusele. Küla läbib raudtee ja väiksem maantee. Suurem, -Põlva maantee kulgeb kuni 2 kilomeetri kaugusel. Asend võimaldab külaelanikel käia tööl nii Põlvas kui ka Tartus. Valgemetsa bussijaama läbiv bussiliiklus on suhteliselt hõre. Päevas läbib Valgemetsa ka kaks reisirongi talveperioodil ja neli reisirongi suveperioodil.
 

2.3 Küla elanikkond
Põlise suvituspiirkonnana tuntud Valgemetsa külas on püsielanikke läbi aastate olnud väga vähe, jäädes umbes 40-50 inimese ümber. Majapidamisi on Valgemetsa külas umbes 100, enamikus neist aga on elanikud ainult suviti.
Valgemetsa küla on oma elukohana 2010. aasta aprilli seisuga registreerinud 50 inimest. Kõigist elanikest moodustavad lapsed ja noored, s.o kuni 18-aastased 22%, tööealised  60% ning pensionärid 18%. Kõige suuremad vanusegrupid on aastates 20-40 (17 in),  40-60 (13 in) ja 0-19 (11 in). Keskmine vanus on 38 aastat. Leibkondi on Valgemetsa külas 28.

Vanus

Mehi

Naisi

Kokku

...-10

4

0

4

11-20

4

3

7

21-30

7

5

12

31-40

3

2

5

41-50

3

3

6

51-60

6

1

7

61-70

5

0

5

71-80

1

1

2

80-...

0

2

2

Kokku

33

17

50

Elanike vanuseline jaotus, aprill 2010 (allikas: Vastse-Kuuste  valla elanike andmebaas)
 
 2.4 Küla looduslike olude kirjeldus
Valgemetsa küla asub looduslikult väga kaunis kohas. Läbi Valgemetsa küla mööda Ahja jõe ürgorgu voolab maaliline Ahja jõgi. Valgemetsas on Ahja jõe ürgorg ilus: järsud devoni liivakivi paljandid, kärestikud ja võrendikud, kallastel toomingad, kuslapuud, sarapuud, pärnad. Metsad on põhiliselt männi-kuuse segametsad, mis on marja- ja seenerikkad. Piirkond on liigirohke nii floora kui fauna poolest. Lisaks tavalistele linnuliikidele võib Valgemetsa jõe kohal näha lendamas jäälindu ja metsas toksimas kolmvarvas-rähni. Ahja jõel asuvad suuremad liivakivipaljandid on Kiviniidu pae, Alliku kalju, Ussiloosku mägi, Mutso pae, Puusta pae, Sadama pae, Juuda pae ja Kongsi pae. Alliku kaljukoopas asub allikas.
Suurem osa Valgemetsa külast asub Ahja jõe ürgoru maastikukaitselal ja külaelu planeerimisel tuleb sellega arvestada.
 
2.5 Küla majanduslike olude kirjeldus
 Valgemetsas asub teadaolevatel andmetel kolm ettevõtet:  OÜ Trips (väikebussi ja  haagiste rent ning  kanuumatkad), OÜ Valgemetsa Puhkeküla (korraldab laste- ja noortelaagreid, majutust, meelelahutustegevusi) ja OÜ Rendipunkt - Valgemetsa puhkemaja (majutus, ruumide rent, kanuumatkad). Seega on töökohtade pakkujaid vähe ja osa neist ettevõtetest pakuvad seda ka ainult suvisel ajal.
Enamus Valgemetsa tööealisest elanikkonnast käib tööle Vastse-Kuustesse, Põlvasse ja vähesed ka Tartusse. Lähim lasteaed asub Vastse-Kuustes. Lähimad koolid on Vastse-Kuuste Kool  ( 5 km kaugusel) Ahja Keskkool (11 km kaugusel) ja Põlva Gümnaasium (16 km kaugusel).Lähim kauplus  ja postkontor asuvad Vastse-Kuustes.
 
 
2.6 Küla infrastruktuuri kirjeldus
Valgemetsa küla asub kahel pool Tartu-Petseri raudteed. Tartu asub 35, maakonnakeskus Põlva 14-15 ning vallakeskus Vastse-Kuuste 5 km kaugusel.
Mustkattega on üksnes asulat läbiv maantee, kõrvalteedel liikumine on raskendatud lume sulamise ajal.  Raudteel kulgevate raskete rongide tõttu on kuni kilomeetri kaugusel asuvates elamutes tunda vibratsiooni, mis on mõnes majapidamises tekitanud ahjudesse pragusid.
Lähim kool, kauplus, kultuurimaja, raamatukogu, sidejaoskond  asub Vastse-Kuustes.
Asulas keskusse sõidab liinibuss sisse kahel korral päevas (hommikul Põlva ning pärastlõunal Tartu suunas).  Kuni kilomeetri kaugusel asuvas bussipeatuses (Põlva-Reola maanteel) peatub liinibuss iga 3-4 tunni tagant. Kiirbussidel Valgemetsa tee bussipeatuses valdavalt peatust ei ole.
Reisirongiga saab talvisel ajal Tartusse varahommikul  ning Põlvasse õhtul, suvel on käigus nn seeneliste lisarong (suundub Põlvasse ennelõunal ning Tartusse pärastlõunal liinibussiga peaaegu samaaegselt).
Külas puudub tänavavalgustus. Heakorrastatud väljanägemist kahjustavad lagunenud majad, varemed ning hooldamata metsad.
Hajaasustuse ning metsasuse tõttu on telefoniühendus valdavalt mobiilipõhine. Internetiühendus on aeglane, sest telekommunikatsioonifirmad ei ole vähemalt esialgu huvitatud väiksematesse maakohtadesse investeerimisest.
Valgemetsas puudub oma külakeskus. Külarahva kokkusaamisteks on seni peavarju pakkunud asulas tegutsevad turismiettevõtjad.
 
2.7 Külaelanike koostöö
 MTÜ Valgemetsa on loodud selleks, et siduda külarahvast ja edendada külaelu. MTÜ asutati 24. veebruaril 2009.  Mittetulundusühing on oma õlule võtmas küla ürituste ja ettevõtmiste korraldamist, siiani ei ole külas olnud ühistegevust. Pole ka oma külaplatsi, kus ühisüritusi läbi viia. 1.mail toimus esimene ühisüritus, talgupäev, koristati teeääri, Ahja jõe kallasrada ning tehti lõkkeplats. Lähiajal on plaan alusta unikaalse Valgemetsa rippsilla parandust. Juulikuus on planeeritud maha pidada esimene Valgemetsa külapäev.
 
MTÜ juhatus kui ka külarahvas on seni koosolekuid pidanud hea võõrustaja juures Valgemetsa Puhkemajas. Oma ruume kooskäimiseks on pakkunud ka Valgemetsa Puhkeküla. Külaplatsi leidmiseks käib külarahvaga arutelu.
 
3. KOKKUVÕTE KÜLA OLUKORRAST
 Kokkuvõtteks võib olulisemate punktidena Valgemetsa küla kohta öelda:
          1.  Looduslikud olud on Valgemetsa külas suurepärased. Turismi arendamine omab suurt potentsiaali, kuid arvestama peab mitmete looduskaitsealaste piirangutega.
          2. Kuigi külas tegutseb kolm puhkemajandusele spetsialiseerunud ettevõtet, ei kasutata turistide poolt potentsiaalselt sisse toodavat  ressurssi piisavalt ära.
          3. Külas ja ka lähimates valdades töökohad peaaegu puuduvad ning tööle käiakse Põlvasse või Tartusse või ollakse lihtsalt töötu.
          4. Maanteede võrk külas on suhteliselt hea ja küla läbib ka raudtee.
          5. Küla elanikkond on viimasel paaril aastal aktiviseerunud ja loodud on mittetulundusühing.
          6. Külas ühiseid üritusi, igaüks hoi omaette.
          7. Külas ei ole külakeskust ega külarahva kooskäimise kohta. Raamatukogu, postkontor, kauplus, kool, lasteaed ja internetipunkt asuvad 5 km kaugusel vallakeskuses.
          8.  MTÜ Valgemetsa eestvõttel peaks hakkama toimuma aktiivne tegevus projektide kirjutamisel ja elluviimisel.
  
4. SWOT ANALÜÜS

  Tugevused
1.   Looduskaunis koht.
2.   Vaatamisväärsused - 
3.   Hästi arenenud teedevõrk.
4.   Valgemetsa tuntud nimi
5.   MTÜ Valgemetsa olemasolu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Võimalused
1.   Turismindus ja sellega seotud ettevõtlus (giiditeenus, suveniiride valmistamine ja müük).
2. Infopunkti, külakeskuse, kauplus-kohviku rajamine.
3.  Suusarajad, matkarajad, telkimiskoht, jms.
4.  Koostöövõrgustik külakogukonnas vastastikuste teenuste osutamiseks (ettevõtjad-ettevõtjad; elanikud-ettevõtjad; elanik-elanik jne.), ühiseluliste tegevuste läbiviimiseks (talgud, piirkonna huvide eest seismine, kodukaunistamise päevad jne)
5.  Koostöö naaberküladega
 

Nõrkused
1.   Vähene ettevõtete arv külas
2.   Tööpuudus
3.   Kuritegevus (salajased vargused)
4.   Prügimajanduse korraldatus
5.   Ühisveevärgi-kanalisatsiooni puudumine, külatänavate halb seisukord ja valgustuse puudumine.
6.   Vähene püsielanike arv.
7.   Puudulik interneti leviala.
 

Ohud
1.   tingitud kahjud keskkonnale ja kaitsealadele.
2.   Tipphooajal ülekoormatud küla elukeskkond ja oht kohalike külaelanike elulaadile.
 
 

 
 5. KÜLA VAJADUSED
Küla arengukava aluseks on külaelanike ühised ja erinevate huvigruppide rahuldamata vajadused:

  1. küla heakorrastatud väljanägemist kahjustavad varemed, hooldamata metsad ja lagunenud majad

  2. külas puudub tänavavalgustus

  3. külas puudub korralik viidasüsteem ning on puudu ka küla kaart

  4. lastel ja noortel puudub külas mänguväljak

  5. puudub küla ajaloost hea ülevaade

  6. internetiühenduse võimalused ei rahulda küla vajadusi

  7. väiksemate teede olukord vajab parandamist

6. KÜLA TULEVIKUPILT AASTAKS 2020

Valgemetsa küla on sõbralike elanikega küla, kus on hea ja turvaline elada. Valgemetsa küla ei ole atraktiivne vaid suvituspiirkonnana, vaid siia soovitakse ka püsivalt elama tulla. Küla pakub huvi turistidele ning on kogunud tuntust nii Põlva maakonnas kui ka väljaspool seda.

2020. aastaks on külas tehtud ja olemas:
1. toimiv naabrivalve
2. viidasüsteem ja kaart
3. jalgrada Valgemetsa - Kiidjärve
4. taastatud rippsild üle Ahja jõe
5. raamat oma küla ajaloost
6. aktiivne ettevõtluskeskkond ja majutusvõimalused turistidele, hästi toimiv
7. ühistegevus erinevatele huvigruppidele
8. kiire internetiühendus
9. korralikud kõvakattega teed
10. tänavavalgustus küla läbival teel
11. külarahva kooskäimiskoht/külakeskus
12. lastele ja noortele mänguväljak
 
 
7. ARENGUEELISTUSED JA TEGEVUSE EESMÄRGID

Oma ühistes tegemistest keskendub Valgemetsa küla järgmistele tegevusvaldkondadele:

 1. küla infrastruktuuri parandamine – teede korrastamine, internetiprobleemide lahendamine;
2. küla seltsielu arendamine – traditsiooniliste ürituste korraldamine, eri huvigruppidele vaba aja veetmise võimaluse pakkumine.
3. Atraktiivse ettevõtluskeskkonna loomine.
 
 
 8. TEGEVUSKAVA JA EELARVE

JRK NR.

TEGEVUS

AEG

SUMMA

EESTVEDAJA

1.

Küla tänavatele viidad ja külakaart

2011

20 000

MTÜ Valgemetsa

2.

Küla ajaloo uurimine ja raamatu koostamine

2010-2020

20 000

MTÜ Valgemetsa

3.

Traditsiooniliste ürituste korraldamine  (talgud,küla sünnipäev)

2010-2020

45 000

MTÜ Valgemetsa

4.

Naabrivalve korraldamine

2010

1 000

MTÜ Valgemetsa

5.

Rippsilla taastamine

2011

15 000

MTÜ Valgemetsa

6.

Matkaraja rajamine Valgemetsalt-Kiidjärvele

2011

3 000

MTÜ Valgemetsa

7.

Raudteesilla aluse korrastamine

2015

150 000

MTÜ Valgemetsa

8.

Mänguväljaku rajamine

2011

100 000

MTÜ Valgemetsa

9.

Purde taastamine üle jõe

2015

50 000

MTÜ Valgemetsa

10.

Suplussilla taasamine

2015

20 000

MTÜ Valgemetsa

11.

Interneti leviala parandamine

2012

30 000

MTÜ Valgemetsa

12.

Külakeskuse, infopunkti kauplus-kohviku rajamine

2018

800 000

MTÜ Valgemetsa

9. ARENGUKAVA JÄLGIMINE JA HINDAMINE

Arengukava ülevaatamine toimub kord aastas üldkoosolekul. Hinnatakse tegevuskavast ja eelarvest kinnipidamist, vajadusel on võimalik neid muuta. Selleks on igal külaelanikul võimalik esitada vastavaid ettepanekuid, mille peab kinnitama üldkoosolek oma otsusega.
Valla arengukava muutmisel viiakse küla arengukava sellega kooskõlla. Arengukava hindajaks on Valgemetsa küla rahvas ja Vastse-Kuuste vallavolikogu.

10. KOKKUVÕTE
 
Valgemetsa küla arengukavas väljatoodud tegevused ja eesmärgid on reaalsed ning neid soovime ellu rakendada arengukavas märgitud tähtaegadel. Selleks  kasutame olemasolevaid võimalusi s.t. koostööd ettevõtjate, fondide,  vallavalitsuse, teiste institutsioonide ja kohalike elanike vahel. Arengukavast ilmnev erinevus  praeguse ja visiooni vahel on ületatav, kui arengukava rakendamisega järjepidevalt ja aktiivselt tegeleda.


Koostatud MTÜ Valgemetsa poolt ja kinnitatud üldkoosolekul 30 mai 2010 a. Otsi
 
MTÜ VALGEMETSA
info@valgemetsa.info

 
 

Mittetulundusühing Valgemetsa
Koduleht Elitec'st