Valgemetsa MTÜ 

Põhikiri

Üldsätted
1. Mittetulundusühing nimetusega Valgemetsa (edaspidi ühing) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides, demokraatia, isemajandamise ja isefinantseerimise põhimõttel.
2. Ühingu juhatuse asukohaks on Valgemetsa küla, Vastse-Kuuste vald, Põlvamaa, Eesti Vabariik.
3. Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.
4. Ühing on asutatud 24. veebruaril 2009. aastal Valgemetsa külas.

MTÜ Valgemetsa liikmed, nende õigused ja kohustused
1. MTÜ Valgemetsa liikmeteks on ühingu liikmeks vastu võetud füüsilised ja juriidilised isikud. MTÜ Valgemetsa liikmeks astuda sooviv isik esitab ühingu juhatusele vastavasisulise kirjaliku avalduse.
2. MTÜ Valgemetsa liikmeks võetakse vastu ühingu juhatuse otsuse alusel. 
3. MTÜ Valgemetsa liikmel on õigus:
a. Valida ja olla valitud kõikidesse ühingu esindus- ning kontrollorganitesse;
b. Tõstatada ühingu koosolekutel probleeme ja ettepanekuid, mis on olulised põhikirjaliste eesmärkide saavutamisel ning esitada arupärimisi juhtkonna tegevuse kohta;
c. Osa võtta ühingu poolt korraldatavatest üritustest ja kasutada ühingu omandit ning ühingu kasutuses olevat vara soodustatud tingimustel;
d. Astuda välja ühingu liikmeskonnast, esitades ühingu juhatusele vastavasisulise kirjaliku avalduse.
4. MTÜ Valgemetsa liige on kohustatud:
a. Juhinduma oma tegevuses ühingu põhikirjast ja ühingu juhtorganite otsustest;
b. Osalema aktiivselt ühingu tegevuses;
c. Hoidma ja otstarbekalt kasutama ühingu vara;
d. Hoidma oma tegevuse ja käitumisega kõrgel ühingu mainet ja tasuma tähtaegselt ühingu liikmemaksu.
5. Liikmeksolek lôpeb liikme väljaastumisega vôi väljaarvamisega ühingu juhatuse otsuse alusel.
6. Ühingust väljaarvamine toimub juhatuse otsusel järgmistel juhtudel:
a. ühingu liige ei ole kahel järjestikusel aastal tasunud ühingu liikmemaksu;
b. ühingu liige on rikkunud pôhikirja või kahjustanud ühingut olulisel määral;
c. ühingu liige on toime pannud muu raske eksimuse.

Üldkoosolek
1. Ühingu kôrgeimaks organiks on ühingu liikmete üldkoosolek. Ühingu üldkoosolek kutsutakse kokku korralisena üks kord aastas ja mitte hiljem kui viis kuud pärast majandusaasta lõppu.
2. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.
3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole ühingu liikmetest. Juhul, kui koosolekule ei kogune vajalik kvoorum, kutsutakse kolme nädala jooksul kokku uus üldkoosolek sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on otsustusvôimeline olenemata osalevate liikmete arvust.
4. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada mittetulundusühingu liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla ainult teine mittetulundusühingu liige.
5. Üldkoosoleku otsused vôetakse vastu lihthääleenamusega. Igal ühingu füüsilisest või juriidilisest isikust liikmel on üks hääl.
6. Põhikirja muutmise või ühingu tegevuse lõpetamise otsustamisel peavad selle poolt hääletama vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest.
7. Ühingu tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik 9/10 ühingu liikmete nõusolek.
 Hääletamine on avalik, kui keegi ühingu liikmetest ei nôua salajast hääletamist. Üldkoosoleku avab juhatuse esimees. Koosoleku juhataja ja protokollija valitakse ühingu liikmete hulgast. Koosoleku töö käik ja otsused protokollitakse.
 Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:
a. Ühingu pôhikirja vastuvôtmine ja selles muudatuste tegemine;
b. Ühingu juhatuse liikmete ja nende volituste tähtaja määramine;
c. Ühingu juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;
d. Vajadusel ühingu organite tegevuse üle järelevalve teostamiseks revisjoni või audiitorkontrolli määramine ja nende töö tulemuste kinnitamine;
e. Majandusaasta aruande kinnitamine; 
f. Ühingu ühinemise, jagunemise vôi tegevuse lõpetamise otsustamine;


Juhatus
1. Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib ühingu tegevust liikmete poolt ja nende seast valitud juhatus.
2. Juhatuse koosseisu kuulub 3-7 liiget.
3. Ühingu juhatuse ülesandeks on ühingu tegevuse juhtimine ja majandustegevuse korraldamine ning nôuetekohase raamatupidamise tagamine.
4. Juhatuse tööd juhib ja esindab ühingut kõigis õigustoimingutes juhatuse liikmete poolt nende endi seast valitud juhatuse esimees või aseesimees. Ühingu juhatuse koosolekud toimuvad lähtuvalt vajadusest, kuid mitte harvem kui kord poolaastas.
5. Juhatuse koosolek on otsustusvôimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest.
6. Juhatuse otsused vôetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte vôrdse jagunemise korral saab otsustavaks seisukoht, mille poolt hääletas juhatuse esimees.
7. Juhatuse otsused protokollitakse.
8. Ühingu juhatus otsustab järgmised küsimused, mis ei kuulu üldkoosoleku ainupädevusse:
a. Ühingu liikmeks vastuvôtmine, liikmeskonnast väljaarvamine;
b. Ühingu astumine teiste mittetulundusühingute ja sihtasutuste liikmeks ning ühingu osalemise otsustamine erinevates koostööprojektides ja ettevõtlusvormides;
c. Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu tasumise korra ja määrade kehtestamine;
d. Ühingu tegevuseks vajaliku meeskonna komplekteerimine, töölepingute sôlmimine, töötasustamispõhimõtete ja ühingu töösisekorraeeskirjade kinnitamine;
e. Ühingu struktuuriüksuste (projektide) loomise otsustamine ning nende tegevuse peatamine või lõpetamine;
f. Järgneva aasta eelarve ja tegevussuundade kinnitamine;
g. Lõppenud tegevusaasta raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande koostamine ja selle esitamine kinnitamiseks üldkoosolekule;
h. Ühingu kinnisasjade või registrisse kantud vallasasjade võõrandamise või asjaõigusega koormamise otsustamine.
i. Kôikide muude küsimuste lahendamine, mis ei kuulu üldkoosoleku ainupädevusse.
9. Ühingu nimel teostatavate tehingute, mille suurus ületab 100 000 krooni, sooritamiseks peab juhatus saama eelneva nõusoleku üldkoosolekult.
MTÜ Valgemetsa ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine
1. Ühingu ühinemine ja jagunemine toimub seaduses ettenähtud korras.
2. Ühingu tegevus lõpetatakse üldkoosoleku otsusega või muul seaduses ettenähtud alusel.
3. Ühingu tegevuse lõpetamisel antakse ühingu vara Valgemetsa piirkonna samalaadsete eesmärkidega ühingule või sihtasutusele või kasutatakse seda põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks avalikes huvides.


MTÜ Valgemetsa põhikiri, mis on kooskõlla viidud “Mittetulundusühingute seadusega”, on vastu võetud MTÜ Valgemetsa asutamiskoosolekul 24. veebruaril 2009. a.


Otsi
 
MTÜ VALGEMETSA
info@valgemetsa.info

 
 

Mittetulundusühing Valgemetsa
Koduleht Elitec'st