Valgemetsa MTÜ 

Uudised

17/07/2021 20:48  Valgemetsa küla arengukava 2021
ARENGUKAVA KOOSTATUD JUUNIS 2021
SISUKORD
1. SISSEJUHATUS
2. KÜLA OLUKORD JA ÜLDINE KIRJELDUS
 2.1 Küla ajalooline taust
 2.2 Küla asukoht
 2.3 Küla elanikkond
 2.4 Küla looduslike olude kirjeldus
2.5 Küla majanduslike olude kirjeldus
 2.6 Küla infrastruktuuri kirjeldus
2.7 Külaelanike koostöö
3. KOKKUVÕTE KÜLA OLUKORRAST
4. SWOT ANALÜÜS
5. KÜLA VAJADUSED
6. KÜLA TULEVIKUPILT AASTAKS 2030
7. ARENGUEELISTUSED JA TEGEVUSE EESMÄRGID
8. TEGEVUSKAVA JA EELARVE
9. ARENGUKAVA JÄLGIMINE JA HINDAMINE

1. SISSEJUHATUS

Valgemetsa küla arengukava on valminud perioodil veebruar 2009 kuni juuni 2010. Samal
perioodil toimus MTÜ Valgemetsa loomine ja registreerimine.
Käesoleva arengukava loomisel on oluliseks peetud, et kogu arengukava sisu oleks läbi
arutatud enamuse Valgemetsa küla elanikega. Mida suurem on inimeste arv, kes on osalenud
arengukava loomisel, seda põhjalikum ja vettpidavam on arengukava. Valgemetsa küla
arengukava loomisse kaasati kirjaliku küsitluse teel kõik külaelanikud. Samuti korraldati kaks
suuremat külakoosolekut, millest osavõtt oli aktiivne. Toimus ka mitu väiksemat
grupikoosolekut küla arengu teemadel.
Arengukava on oluline dokument selleks, et planeerida tegevusi pikemas perspektiivis ja välja
tuua nii küla tugevused kui ka nõrkused, mille kaudu saab määratleda ka võimalikud arengud
tulevikus.
Valgemetsa küla arengukava sisaldab arenguvisiooni ja konkreetseid tegevusi lähemaks viieks
aastaks.
Arengukava on heaks alusmaterjaliks erinevatest fondidest investeeringute taotlemiseks ja
heaks infoallikaks kõigile, keda huvitab Valgemetsa küla ajalugu, hetkeolukord ja tuleviku
arenguvisioon. Samuti annab arengukava külaelanikele ja loodud mittetulundusühingule
selged ja konkreetsed eesmärgid, mille poole liikuda.

2. KÜLA OLUKORD JA ÜLDINE KIRJELDUS

2.1 Küla ajalooline taust
Valgemetsa on noor küla, mida hakati rajama 1932. aastal pärast Tartu-Petseri raudtee
valmimist. Maaomanik, loomaarst R. Schabak, kes oli maa ostnud Vastse-Kuuste mõisalt,
laskis Valgemetsa maad planeerida väikesteks suvituskruntideks ja hakkas neid müüma.
Alguses oli kruntide ostmine tagasihoidlik. Raudtee ja Ahja jõe vahelisel alal jõe vasakule
kaldale tekkinud asulas oli esimeste ostjate hulgas tekstiilikunstnik-pedagoog Vanda Juhansoo
(1889-1966). Vanda Juhansoo krunt ja maja on kreposteeritud 12. juulil 1933. aastal, sellest
ajast peetakse seda päeva ka Valgemetsa sünnipäevaks. Sellest ajast sai alguse Tartu ja
Lõuna-Eesti vaimueliidi suvituslinnak. Valgemetsa on olnud suvekoduks paljudele nimekatele
kultuuritegelastele. Nii mõnigi teaduslik töö, laul ja värsirida on küpseks saanud siinses
metsavaikuses. Valgemetsa looduseilu on lõuendile jäädvustanud kunstnikud Elmar Kits,
Saskia Kasemaa, Ida Anton-Agu ja paljud teisedki kunstnikud.
2.2 Küla asukoht
Valgemetsa küla asub Põlva maakonnas, Põlva vallas. Küla asetseb Põlva maakonna keskosas
ja Põlva valla ääremail. Küla kaugus vallakeskusest on ligikaudu 15 kilomeetrit. Tartu linn
jääb 35 kilomeetri kaugusele. Küla läbib raudtee ja väiksem maantee. Suurem, Tartu-Põlva
maantee kulgeb kuni 2 kilomeetri kaugusel. Asend võimaldab külaelanikel käia tööl nii
Põlvas kui ka Tartus. Valgemetsa bussijaama läbiv bussiliiklus on suhteliselt hõre. Päevas
läbib Valgemetsa ka kaks reisirongi talveperioodil ja neli reisirongi suveperioodil.
2.3 Küla elanikkond
Põlise suvituspiirkonnana tuntud Valgemetsa külas on püsielanikke läbi aastate olnud väga
vähe, jäädes umbes 40-50 inimese ümber. Majapidamisi on Valgemetsa külas umbes 100,
enamikus neist aga on elanikud ainult suviti.
Valgemetsa küla on oma elukohana 2021. aasta juuni seisuga registreerinud 71 inimest,
kelle elukoht on registreeritud 32 majapidamisse. Kõigist elanikest moodustavad lapsed ja
noored, s.o kuni 18-aastased 22%, tööealised 60% ning pensionärid 18%. Kõige suuremad
vanusegrupid on aastates 20-40 (17 in), 40-60 (13 in) ja 0-19 (11 in). Keskmine vanus on 38
aastat. Leibkondi on Valgemetsa külas 28.

Kokku 45 26 71
Elanike vanuseline jaotus, juuni 2021 (allikas: Põlva valla elanike andmebaas)


2.4 Küla looduslike olude kirjeldus

Valgemetsa küla asub looduslikult väga kaunis kohas. Läbi Valgemetsa küla mööda Ahja jõe
ürgorgu voolab maaliline Ahja jõgi. Valgemetsas on Ahja jõe ürgorg ilus: järsud devoni
liivakivi paljandid, kärestikud ja võrendikud, kallastel toomingad, kuslapuud, sarapuud,
pärnad. Metsad on põhiliselt männi-kuuse segametsad, mis on marja- ja seenerikkad. Piirkond
on liigirohke nii floora kui fauna poolest. Lisaks tavalistele linnuliikidele võib Valgemetsa jõe
kohal näha lendamas jäälindu ja metsas toksimas kolmvarvas-rähni. Ahja jõel asuvad
suuremad liivakivipaljandid on Kiviniidu pae, Alliku kalju, Ussiloosku mägi, Mutso pae,
Puusta pae, Sadama pae, Juuda pae ja Kongsi pae. Alliku kaljukoopas asub allikas.
Suurem osa Valgemetsa külast asub Ahja jõe ürgoru maastikukaitselal ja külaelu
planeerimisel tuleb sellega arvestada.

2.5 Küla majanduslike olude kirjeldus

Valgemetsas asub teadaolevatel andmetel kolm ettevõtet: OÜ Trips (väikebussi ja haagiste
rent ning kanuumatkad), OÜ Valgemetsa Puhkeküla (korraldab laste- ja noortelaagreid,
majutust, meelelahutustegevusi) ja OÜ Rendipunkt - Valgemetsa puhkemaja (majutus,
ruumide rent, kanuumatkad). Seega on töökohtade pakkujaid vähe ja osa neist ettevõtetest
pakuvad seda ka ainult suvisel ajal.
Enamus Valgemetsa tööealisest elanikkonnast käib tööle Vastse-Kuustesse, Põlvasse ja
vähesed ka Tartusse. Lähim lasteaed asub Vastse-Kuustes. Lähimad koolid on Vastse-Kuuste
kool (5 km kaugusel) Ahja kool (11 km kaugusel) ja Põlva gümnaasium (16 km kaugusel).
Lähim kauplus ja postkontor asuvad Vastse-Kuustes.

2.6 Küla infrastruktuuri kirjeldus

Valgemetsa küla asub kahel pool Tartu-Petseri raudteed. Tartu asub 35, maakonnakeskus
Põlva 14-15 ning vallakeskus Vastse-Kuuste 5 km kaugusel.
Mustkattega on üksnes asulat läbiv maantee, kõrvalteedel liikumine on raskendatud lume
sulamise ajal. Raudteel kulgevate raskete rongide tõttu on kuni kilomeetri kaugusel asuvates
elamutes tunda vibratsiooni, mis on mõnes majapidamises tekitanud ahjudesse pragusid.
Lähim kool, kauplus, kultuurimaja, raamatukogu, sidejaoskond asub Vastse-Kuustes.
Asulas keskusse sõidab liinibuss sisse kahel korral päevas (hommikul Põlva ning õhtul Tartu
suunas). Kuni kilomeetri kaugusel asuvas bussipeatuses (Põlva-Reola maanteel) peatub
liinibuss iga 3-4 tunni tagant. Kiirbussidel Valgemetsa tee bussipeatuses peatust ei ole.
Reisirongiga saab talvisel ajal Tartusse varahommikul ning Põlvasse pärast tööpäeva lõppu,
suvel on sõidugraafikut nihutatud.
Külas puudub tänavavalgustus. Heakorrastatud väljanägemist kahjustavad lagunenud majad,
varemed ning hooldamata metsad.
Hajaasustuse ning metsasuse tõttu on telefoniühendus valdavalt mobiilipõhine.
Internetiühendus on aeglane, sest telekommunikatsioonifirmad ei ole vähemalt esialgu
huvitatud väiksematesse maakohtadesse investeerimisest.
Valgemetsas puudub oma külakeskus. Külarahva kokkusaamisteks on seni peavarju pakkunud
asulas tegutsevad turismiettevõtjad.
2.7 Külaelanike koostöö
MTÜ Valgemetsa on loodud selleks, et siduda külarahvast ja edendada külaelu. MTÜ asutati
24. veebruaril 2009. 2021. aasta juuni seisuga on seltsis 22 liiget. Ürituste ja ettevõtmiste -
aastavahetuse ja vabariigi aastapäeva tähistamine, talgupäev, kodukohvikute päev, küla
sünnipäev jm - korraldamise on oma õlule võtnud küla mittetulundusühingu aktiiv. Seni pole
olnud oma külaplatsi, kus ühisüritusi läbi viia.
MTÜ juhatus kui ka külarahvas on seni koosolekuid pidanud hea võõrustaja juures
Valgemetsa Puhkemajas, aga ka bussipeatuses. Oma ruume kooskäimiseks on pakkunud
Valgemetsa Puhkeküla. Algatatud on külaplatsi rajamine raudtee äärde, maaomanikuga on
sõlmitud isikliku kasutusõiguse seadmise leping ning asjaõigusleping.

3. KOKKUVÕTE KÜLA OLUKORRAST

Kokkuvõtteks võib olulisemate punktidena Valgemetsa küla kohta öelda:
1. Looduslikud olud on Valgemetsa külas suurepärased. Turismi arendamine omab suurt
potentsiaali, kuid arvestama peab mitmete looduskaitsealaste piirangutega.
2. Kuigi külas tegutseb kolm puhkemajandusele spetsialiseerunud ettevõtet, ei kasutata
turistide poolt potentsiaalselt sisse toodavat ressurssi piisavalt ära.
3. Külas ja ka lähimates valdades töökohad peaaegu puuduvad ning tööle käiakse Põlvasse
või Tartusse või ollakse lihtsalt töötu.
4. Maanteede võrk külas on suhteliselt hea ja küla läbib ka raudtee.
5. Küla elanikkond on viimasel paaril aastal aktiviseerunud ja loodud on mittetulundusühing.
6. Külas toimub vähe ühiseid üritusi, igaüks hoiab omaette.
7. Külas ei ole külakeskust ega muud külarahva kooskäimise kohta. Raamatukogu,
postkontor, kauplus, kool, lasteaed ja internetipunkt asuvad 5 km kaugusel Vastse-Kuustes.
8. MTÜ Valgemetsa eestvõttel peaks hakkama toimuma aktiivne tegevus projektide
kirjutamisel ja elluviimisel.
4. SWOT ANALÜÜS
Tugevused
1. Looduskaunis koht.
2. Vaatamisväärsused - ümbruskonnas
3. Hästi arenenud teedevõrk.
4. Valgemetsa tuntud nimi
Võimalused
1. Turismindus ja sellega seotud
ettevõtlus (giiditeenus, suveniiride
valmistamine ja müük).
5. MTÜ Valgemetsa olemasolu 2. Infopunkti, külakeskuse,
kauplus-kohviku rajamine.
2. Suusarajad, matkarajad,
telkimiskoht jms.
3. Koostöövõrgustik külakogukonnas
vastastikuste teenuste osutamiseks
(ettevõtjad-ettevõtjad;
elanikud-ettevõtjad; elanik-elanik
jne.), ühiseluliste tegevuste
läbiviimiseks (talgud, piirkonna
huvide eest seismine,
kodukaunistamise päevad jne.)
4. Koostöö naaberküladega
Nõrkused
1. Vähene ettevõtete arv külas
2. Tööpuudus
3. Kuritegevus (salajased vargused)
4. Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni
puudumine, külatänavate halb
seisukord ja valgustuse puudumine.
6. Vähene püsielanike arv.
7. Puudulik interneti leviala.
Ohud
1. Turistide läbivoolamine külast ilma
külasse midagi jätmata.
2. Massiturismist tingitud kahjud
keskkonnale ja kaitsealadele.
3. Tipphooajal ülekoormatud küla
elukeskkond ja oht kohalike
külaelanike elulaadile.

5. KÜLA VAJADUSED

Küla arengukava aluseks on külaelanike ühised ja erinevate huvigruppide rahuldamata
vajadused:
❖ küla heakorrastatud väljanägemist kahjustavad varemed, hooldamata metsad ja lagunenud
majad
❖ külas puudub tänavavalgustus
❖ külas puudub korralik viidasüsteem ning on puudu ka küla kaart
❖ lastel ja noortel puudub külas mänguväljak
❖ puudub küla ajaloost hea ülevaade
❖ internetiühenduse võimalused ei rahulda küla vajadusi
❖ väiksemate teede olukord vajab parandamist
❖ Puudub külaplats koos lase mänguväljaku ja
sportimisvõimalustega

6. KÜLA TULEVIKUPILT AASTAKS 2030

Valgemetsa küla on sõbralike elanikega küla, kus on hea ja turvaline elada. Valgemetsa küla ei
ole atraktiivne vaid suvituspiirkonnana, vaid siia soovitakse ka püsivalt elama tulla. Küla
pakub huvi turistidele ning on kogunud tuntust nii Põlva maakonnas kui ka väljaspool seda.
2030. aastaks on külas tehtud ja olemas:
❖ toimiv naabrivalve
❖ viidasüsteem ja kaart
❖ jalgrada Valgemetsast Kiidjärvele
❖ taastatud rippsild ning lihtsam ületuskoht üle Ahja jõe
❖ raamat oma küla ajaloost
❖ aktiivne ettevõtluskeskkond ja majutusvõimalused turistidele, hästi toimiv ühistegevus
erinevatele huvigruppidele
❖ kiire internetiühendus
❖ korralikud kõvakattega teed
❖ tänavavalgustus
❖ külarahva kooskäimiskoht/külakeskus/külaplats
❖ lastele ja noortele mänguväljak, vanematele sportimisvõimalused
❖ mälestuspingid Valgemetsas elanud tuntud isikutele

7. ARENGUEELISTUSED JA TEGEVUSE EESMÄRGID
Oma ühistes tegemistest keskendub Valgemetsa küla järgmistele tegevusvaldkondadele:
❖ küla infrastruktuuri parandamine – teede korrastamine, internetiprobleemide lahendamine;
❖ küla seltsielu arendamine – traditsiooniliste ürituste korraldamine, eri huvigruppidele vaba
aja veetmise võimaluse pakkumine.
❖ Atraktiivse ettevõtluskeskonna loomine.

8. TEGEVUSKAVA JA EELARVE

9. ARENGUKAVA JÄLGIMINE JA HINDAMINE
Arengukava ülevaatamine toimub kord aastas üldkoosolekul. Hinnatakse tegevuskavast ja
eelarvest kinnipidamist, vajadusel on võimalik neid muuta. Selleks on igal külaelanikul
võimalik esitada vastavaid ettepanekuid, mille peab kinnitama üldkoosolek oma otsusega.
Valla arengukava muutmisel viiakse küla arengukava sellega kooskõlla. Arengukava
hindajaks on Valgemetsa küla rahvas ning Põlva vallavolikogu ja vallavalitsus.

Lisa kommentaar:
Autor: 
Kommentaar:
Spämmirobotite tõke - trükkige kood mida näete pildil:
  Uuenda*
 

Salvesta kommentaar


Otsi
 
MTÜ VALGEMETSA
info@valgemetsa.info

 
 

Mittetulundusühing Valgemetsa
Koduleht Elitec'st